İngilizce Sözlük

İngilizce Kelime Bilgisi,

v1 v2 v3  
be was/were been olmak
beat beat beaten vurmak
become became become olmak
begin began begun başlamak
bend bent bent ısırmak
bet bet bet iddaaya girmek, bahis
bite bit bitten ısırmak
bleed bled bled kanamak
blow blew blown esmek
break broke broken kırmak
bring brought brought getirmek
broadcast broadcast broadcast yayın, yayın yapmak
build built built inşa etmek
burn burned/burnt burned/burnt yakmak, yanmak, tutuşturmak
burst burst burst patlamak, patlak
buy bought bought satın almak
catch caught caught yakalamak
choose chose chosen seçmek
come came come gelmek
cost cost cost mal olmak
cut cut cut kesmek
deal dealt dealt anlaşmak
dig dug dug kazmak
do did done yapmak
draw drew drawn çizmek
dream dreamed/dremt dreamed/dremt rüya görmek, hayal kurmak
drink drank drunk içmek
drive drove driven araba sürmek
eat ate eaten yemek
fall fell fallen düşmek
feel felt felt hissetmek
feed fed fed beslemek
fight fought fought dövüşmek
find found found bulmak
fly flew flown uçmak
forbid forbade forbidden yasaklamak
forget forgot forgotten unutmak
forgive forgave forgiven affetmek
freeze froze frozen donmak
get got got elde etmek
give gave given vermek
go went been/gone gitmek
grow grew grown büyütmek
hang hung hung asmak, sarkmak
have had had sahip olmak
hear heard heard duymak
hide hid hidden saklamak
hit hit hit vurmak
hold held held tutmak
hurt hurt hurt ıncitmek
keep kept kept korumak
know knew known bilmek
lay laid laid yalan söylemek
lead led led yol göstermek, öncülük etmek
leap leapt leapt atlamak, sıçramak
learn learned/learnt learned/learnt öğretmek
leave left left ayrılmak
lend lent lent ödünç vermek
let let let izin vermek
lie lay lay yalan söylemek
light lit lit yakmak, tutuşturmak, yanmak
lose lost lost kaybetmek
make made made yapmak
mean meant meant anlamına gelmek
meet met met buluşmak
mistake mistook mistaken hata yapmak
pay paid paid ödemek
put put put koymak
read / ri:d read / red read / red okumak
ride rode ridden binmek
ring rang rung çalmak
rise rose risen yükselmek
run ran run koşmak
say said said söylemek
see saw seen görmek
sell sold sold satmak
send sent sent göndermek
set set set ayarlamak, kurmak, batmak (güneş)
shake shook shaken sallamak, çalkalamak
shine shone shone parlamak , ışık saçmak
shoot shot shot ateş etmek, vurmak
show showed shown göstermek
shrink shrank shrunk büzülmek, küçülmek
shut shut shut kapamak
sing sang sung şarkı söylemek
sink sank sunk batmak , çökmek
sit sat sat oturmak
sleep slept slept uyumak
slide slid slid kaymak
smell smelled/smelt smelled/smelt koklamak
speak spoke spoken konuşmak
spell spelt spelt hecelemek
spend spent spent harcamak
spill spilled/spilt spilled/spilt dökülmek, saçılmak, akıtmak
split split split yarmak, bölmek
spread spread spread yaymak, yayılmak
stand stood stood ayakta durmak
steal stole stolen çalmak
stick stuck stuck yapışmak, yapıştırmak, tutturmak
sting stung stung sokmak (arı vb.), sızlatmak
swim swam swum yüzmek
take took taken almak
teach taught taught öğretmek
tear tore torn yırtmak
tell told told anlatmak
think thought thought düşünmek
throw threw thrown fırlatmak
understand understood understood anlamak
wake woke woken uyanmak
wear wore worn giymek
win won won kazanmak
write wrote written yazmak

 

(Visited 12 times, 1 visits today)

  • Bu Sayfa 103 kişi tarafından görüntülendi.
  • UYARI: BU SITEDE YER ALAN BILGILER TANITIM, REKLAM YAPMAK ICIN KULLANILMISTIR. SADECE DENEYIMLERIMIZI SIZLER ILE PAYLASIYORUZ. SITEMIZDE ONERI VEYA TAVSIYE VERILMEMEKTEDIR. AYRICA REKLAM ALANLARI TAMAMEN DISA BAGIMLI OLARAK FARKLI SITELERE YONLENDIRIR. TIKLAMANIZ HALINDE SORUMLULUK TAMAMEN SIZDEDIR. VE TARAFIMIZCA HICBIR BILGI PAYLASIMI VE REKLAM YONLENDIRMELERI ICIN MESULIYET KABUL EDILMEMEKTEDIR. YONLU UYARILARA ALDIRIS GOSTERMENIZI ONEMLE RICA EDERIZ.